Nu 236 vacatures voor het notariaat

Algemene voorwaarden Vacaturebank Notariaat

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen gebruikers/abonnees en Vacaturebank Notariaat, hierna te noemen VBN.
 2. Het aanvragen en gebruik maken van inloggegevens is kosteloos. Pas bij daadwerkelijke plaatsing van vacatures of andere diensten worden kosten in rekening gebracht overeenkomstig onze tarieven.
 3. Een overeenkomst komt tot stand door de plaatsing van een vacature of advertentie door de opdrachtgever op VBN of het abonneren op een dienst van VBN, zoals bijvoorbeeld het onbeperkt plaatsen van vacatures gedurende 1 jaar.
 4. VBN kan haar tarieven tussentijds wijzigen echter nooit gedurende de looptijd van een bestaand contract.
 5. Facturen van VBN dienen betaald te worden binnen 30 dagen.
 6. Alle tarieven zijn exclusief B.T.W.
 7. Bij plaatsing van een éénmalige vacature geldt dat deze maximaal 365 dagen blijft geplaatst, tenzij opdrachtgever aangeeft dat de vacature eerder kan worden verwijderd.
 8. Vacature plaatsingen binnen een abonnement kunnen maximaal gedurende de looptijd van het abonnement geplaatst blijven.
 9. Vacatures kunnen éénmalig of via een abonnement worden geplaatst.
 10. Advertenties en banners worden via een abonnement geplaatst.
 11. Bij een abonnement heeft de overeenkomst de duur van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen.
 12. Een abonnement wordt ieder jaar automatisch verlengd, tenzij dit voor het verlopen van de abonnementsperiode is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 13. VBN heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden dan wel (tijdelijk) op te schorten indien:
  a. de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden voldoet;
  b. de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;
  c. de opdrachtgever misbruik maakt van het abonnement of VBN;
  d. de opdrachtgever de adverteerders op deze website of de opdrachtgevers hiervan schade toebrengt, in welke vorm dan ook.
 14. Het is niet toegestaan een bij een account behorende gebruikersnaam en wachtwoord aan derden ter beschikking te stellen.
 15. Het is niet toegestaan geanonimiseerde vacatures te plaatsen. De vacaturetekst en/of overige informatie dient te allen tijde de naam van de werkgever te bevatten tenzij vooraf met de website manager besproken.
 16. De aansprakelijkheid van VBN is beperkt tot een bedrag van maximaal € 250,00.
 17. VBN zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
  a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever;
  b. verlies van gegevens; opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan VBN ter beschikking worden gesteld;
  c. iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens VBN, zal opdrachtgever VBN hiervan vrijwaren.
 18. VBN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie.
 19. VBN zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 20. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan VBN niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan VBN.
 21. VBN onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van adverteerders en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij VBN hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
 22. VBN is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder dat zij hun toepasselijkheid daardoor verliezen. Indien een opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen kan hij te allen tijde de overeenkomst opzeggen zonder iets verschuldigd te zijn.
 23. VBN helpt werkzoekenden en werkgevers elkaar te vinden. VBN is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van haar website.

Utrecht, Copyright (c) 2015, Alle rechten voorbehouden. Vacaturebank Notariaat / Advotaris B.V.

Alle informatie op vacaturebanknotariaat.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, vacatures, banners en bedrijfspresentaties zijn door onze clienten aangeleverd of samengesteld en deze partners zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid daarvan.

Indien u gebruik maakt van informatie van deze website of beslissingen en acties onderneemt aan de hand van informatie op deze website doet u dat onder eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet instaan voor de bruikbaarheid van de getoonde informatie.

Direct vacatures plaatsen?

U kunt eenvoudig en direct uw vacatures online zetten op Vacaturebank Notariaat. Log in of registreer als werkgever om tegoed te kopen en uw vacatures te plaatsen of CV's van relevante kandidaten te bekijken.

Voor onze tarieven klik hier.

> Bekijk alle vacatures
Advotaris B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close